Năng lực và tài chính

Tình hình tài chính của Tập đoàn APEC Việt Nam (Bao gồm doanh thu của các công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện) tính đến hết tháng 10 năm 2011 như sau:

1. Vốn đầu tư ban đầu  :-
2. Vốn đầu tư bất động sản : -
3. Vốn trào bán cổ phần    : -
4. Vốn lưu động      : -
5. Vốn đóng góp của cổ đông mới   : -
6. Vốn lãi ròng tính đến hết tháng 12/2011
 - Lãi từ dự án  : 255.328.921.222 Vnd 
- Lãi từ đâu cơ ngoài luồng (bao gồm chứng khoán) :   88.012.511.000   Vnd
Tổng tài sản sau cùng : 343.341.432.222  Vnd 
(Lưu ý: Các con số tài chính trên  đã được làm tròn)


Số người ghé thăm

4504354

Liên hệ